คำแนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบของ The Uniform Requirement Style ( The Vancouver Style ) คำย่อต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตาม U.S. National Library of Medicine ใน Index Medicus ส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้อ้างเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์แล้ว ในสิ่งตีพิมพ์ปฐมภูมิเท่านั้น ผู้นิพนธ์ ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง การเรียงลำดับเอกสารอ้างอิง ให้เรียงตามลำดับการอ้างอิง โดยเขียนเอกสาร อ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ การอ้างอิงผู้นิพนธ์ในเอกสารภาษาไทยให้เรียงลำดับจากชื่อต้น ตามด้วย ชื่อสกุล การอ้างอิงผู้นิพนธ์ในเอกสารภาษาอังกฤษให้เรียงลำดับ จากชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น แลชื่อกลาง ผู้นิพนธ์ ตั้งแต่ 1ถึง 6คน ให้ใส่ชื่อทุกคน หากมีมากกว่าให้ใส่ชื่อ 6 คน ตามด้วย " และคณะ " ในเอกสารภาษาไทย หรือ ตามด้วย " et al. " ในเอกสารภาษาอังกฤษ กรณีไม่มีชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ " นิรนาม " หรือ " anonymous " แทน การเขียนเอกสารอ้างอิงให้เรียงลำดับดังตัวอย่าง

1. บทความวารสาร (Article in Journal)

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ; ปีที่ (ฉบับที่) : หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์ บำรุง คงดี วิชัย ประสาททอง มณี เขม้นเขตรการ จิราภรณ์ อ่ำพันธุ์ กมล ฝอยหิรัญ และคณะ. การสำรวจคุณภาพถุงยางอนามัยทั่วประเทศ. ว กรมวิทย พ 2540; 39(2) : 67-74.

Hoorfar J, Cook N, Malorny B, Wagner M, Medici D, Abdulmawjood A, et al. Making internal amplification control mandatory for diagnostic PCR. J Clin Microbiol 2003; 41(12) : 5835-7.

2. หนังสือหรือตำรา (Text / Guideline)

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. (ชื่อชุด )ถ้ามี

ธีระพร วุฒยวนิช, บรรณาธิการ. เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์. เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2546.

Service MW. Medical entomology for students. London : Chapman &Hall ; 1996.

3. การอ้างเฉพาะบทในตำรา (Chapter in the text)

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. เล่มที่. หน้าแรก - หน้าสุดท้าย. ( ชื่อชุด )ถ้ามี

ทวีศักดิ์ แทนวันดี. การวินิจฉัยโรคตับจากไวรัสทางคลินิค. ใน : สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล, บรรณาธิการ. ตับอักเสบจากไวรัส. กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก ; 2543. เล่ม 1. หน้า 281-309.

Phillip SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In : Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension : pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York (NY) : Raven Press; 1995. p.465-78.

4. การอ้างกฎหมาย (Legal material)

ชื่อกฎหมาย ฉบับที่ (ปีที่ประกาศ). ชื่อเรื่อง เล่มที่ ตอนที่ (ลงวันที่)

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่61(พ.ศ. 2524) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่98 ตอนที่157 (ลงวันที่ 7 กันยายน 2524)

Preventive Health Amendments of 1993, Pub.L. No. 103-183,107 Stat.2226 (Dec. 14, 1993)

5. การอ้างสิ่งพิมพ์ขององค์กรหรือหน่วยงาน (Organization as author and publisher)

ชื่อหน่วยงาน. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย; 2546.

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the medicaid program. Washington : The Institute; 1992.

6. รายงานการสัมมนา/ประชุมวิชาการ (Conference paper)

ชื่อ,บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม. วัน เดือน ปีที่ประชุม ; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.

วิยะดา เจริญศิริวัฒน์. เอกสารการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "การคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอโมนในทารก แรกเกิดเพื่อป้องกันปัญญาอ่อน". วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542. นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2542.

Kimur J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and clinical neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam : Elsevier; 1996.

7. วิทยานิพนธ์( Dissertation)

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง [ประเภทปริญญา].ชื่อภาควิชา, ชื่อคณะ. ชื่อเมือง : ชื่อมหาวิทยาลัย; ปีที่ได้ปริญญา.

มณี เขม้นเขตรการ. ผลของ N-acetylcysteine ต่อการป้องกันพิษของพาราควอทในหนูขาว [วิทยานิพนธ์]. ภาควิชาพิษวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2547.

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization[dissertation]. St. Louis (MO) : Washington Univ.; 1995.

8. การอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์(Electronic mterial)

8.1 อ้างจากวารสารออนไลน์ ( Journal on Internet )

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [วารสารออนไลน์ / serial online]ปีที่พิมพ์; [วัน เดือน(ย่อ) ปีที่เข้าถึง / cited];ปีที่(เล่มที่) : [หน้า / screens]. เข้าถึงได้จาก / Available from : URL : ชื่อ URL.

ชวนพิศ ยิ้มสมบัติ. การประเมินคุณภาพการตรวจหาเชื้อมาลาเรียบนฟิล์มโลหิตบางด้วยกล้องจุลทรรศน์. วกรมวิทย พ [วารสารออนไลน์]2548;[สืบค้น 29 กย. 2548]; 47(2) : [8หน้า]. เข้าถึงได้จาก : URL : http://www.dmsc.moph.go.th/net/jms/

Author. Title of article.Abbrieviated title of electronic journal [serial online] Publication year month;[cited year month(abbreviatied) day]; Volume(Issue number):[Number of screens or pages]. Available from : URL : URL address

Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1): [24 screens]. Available from : URL : http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

8.2 ค้นจากเว็บไซท์ ( WWW site )

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ปีที่พิมพ์;[ปี เดือน(ย่อ) วันที่เข้าถึง / cited];[หน้า / screens] เข้าถึงได้ที่ / Available at : URL : ชื่อ URL.

กรมควบคุมโรค. การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก Avian Influenza (Bird Flu). 2548;[สืบค้น 28 กย. 2548]; [1 หน้า]. เข้าถึงได้ที่ URL : http://www-ddc.moph.go.th/Bird_Flu_main.html.

Author.Title .Publication year;[cited year month(abbreviatied) day];[Number of screens or pages]. Available at : URL : URL address.

Hoffman DL. St John's Wort. 1995; [cited 1998 Jul 16]; [4 screens]. Available at: URL : http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm.

ห้องสมุด บริการ รายชื่อหนังสือใหม่ ฐานข้อมูล Web Site สาระจากห้องสมุด
Web links ข่าวหนังสือพิมพ์ ค้นหาหนังสือ Web siteห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(Home)

phichanath@dmsc.moph.go.th