รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2551

สารบัญ

1.04.51 รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาไทย

2.04.51 รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาอังกฤษ

3.04.51 วารสารภาษาไทย

4.04.51 วารสารภาษาไทย

5.04.51 บทความวารสาร

1.04.51 รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาไทย

1.04.01 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง . รายงานความเคลื่อนไหว ด้านเศรษฐกิจแรงงานไตรมาส 3. ก.ค - ก.ย 2550. กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : ; 2550. 82 หน้า. (HD7924.5 ก151ร 2550)

1.04.02 กรมควบคุมโรค. บทความวิชาการประกอบการอภิปราย. นนทบุรี : สำนักจัดการความรู้ ; 2551. 393 หน้า. (WA7 ก180บ 2551)

1.04.03 กรมควบคุมโรค. บทคัดย่อสัมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ . นนทบุรี : สำนักจัดการความรู้ ; 2551. 394 หน้า. (WA7 ก180บ 2551)

1.04.04 กรมควบคุมโรค. บูธแสดงผลการปฏิบัติงานดีเด่น (Bast Practice). นนทบุรี : สำนักจัดการความรู้ ; 2551. 181 หน้า. (WA7 ก180บ 2551)

1.04.05 กรมควบคุมโรค. การสัมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 19. นนทบุรี : สำนักจัดการความรู้ ; 2550. 224 หน้า. ( WA105 ก180ก 2551)

1.04.06 กรมควบคุมโรค. การประเมินระบบการเฝ้าระวังโรคในเขตภาคใต้ตอนล่างของหน่วยระบาดวิทยา. นนทบุรี : สำนักจัดการความรู้ ; 2551. 84 หน้า. (WA105 ก180ก 2551)

1.04.07 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2550. 71 หน้า. (GB5005 ก160ค 2550)

1.04.08 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. 80 นวัตกรรมทางสังคมไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ . กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ; 2551. 249 หน้า. (DS586.99 ก160ป 2551)

1.04.09 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ. ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; 2550. 247 หน้า. ( JQ1745 ก212ผ 2550)

1.04.10 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. หลักสูตรการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ; 2550. 132 หน้า. (WA100 ก344ห 2550)

1.04.11 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. คู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน . กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา; 2550. 134 หน้า. (WA30 ก941ค 2550 )

1.04.12 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; 2550. 240 หน้า. (QV737 ก941ย 2550 )

1.04.13 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. วิถีทางเลือกกับการพึ่งตนเอง. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; 2550. 158หน้า. (WA546 ก941ว 2550)

1.04.14 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร : การบริหารจัดการกระบวนทัศน์ใหม่ . .. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ; 2550. 122 หน้า. (HD61 ก941อ 2550)

1.04.15 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. วัฒนธรรมความตายกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ; 2550. 184 หน้า. (WB310 ก941ว 2550)

1.04.16 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. อาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสากับสุขภาวะไทย. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ; 2550. 178 หน้า. (W84.8 อ673 2550)

1.04.17 บุญชัย ภูมิบ่อพลับ. การจัดลำดับความสำคัญโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในภาคใต้. สงขลา : หน่วยระบาด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; 2550. 48 หน้า. ( WA100 บ426ก 2550)

1.04.18 ปทุมพิศ วิมลวัตรเวที. คู่มือสำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก. กรุงเทพฯ บริษัท พ.ศ พัฒนาออนไลน์จำกัด ; 2550. 114 หน้า. (QW25 ป156ค 2550)

1.04.19 พิเชฐ สัมปทานุกุล. รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของ Oscillating fine-needle aspirator ในการวินิจฉัยรอยโรคขนาดเล็กของเต้านม. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2550. 44 หน้า. (Research WP870 พ653ร 2550)

1.04.20 ไพศาล วิสาโล. สุขภาพสังคม : ความขัดแย้งความรุนแรงกับระบบบริการสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ; 2550. 146 หน้า. (WA31พ996ส 2550)

1.04.21 ลักขณา ไทยเครือ. การบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EPI info For Windows เชิงปฏิบัติสาธารณสุขของแผ่นดิน . กรุงเทพฯ : มูลนิธิสุชาติ เจตนเสน ; 2551. 452 หน้า. (WA 26.5 ล211ก 2551)

1.04.22 วรรณา จารุสมบูรณ์ . จากธุรี..สู่ดวงดาว . กรุงเทพฯ : บริษัทมีดีกราฟฟิค ; 2550. 122 หน้า. (BL ว267จ 2550)

1.04.23 ศูนย์วิจัยทางคลินิค. แนวทางการตรวจการติดเชื้อ เอช ไอ วี : คู่มือสำหรับห้องปฏิบัติการ. นนทบุรี : ศูนย์วิจัยทางคลินิค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ; 2550. 136 หน้า. (WC503 ศ815น 2550)

1.04.24 สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข. สาธารณสุขสาธารณสุขของแผ่นดิน.กระทรวงสาธารณสุข . นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข ; 2551. 199 หน้า. (DS589.9 ส300ส 2551)

1.04.25 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ; 2550. 141 หน้า. (WP870 ส181น 2550)

1.04.26 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร ; 2550. 54 หน้า. (WP470 ส181น 2550)

1.04.27 สุรสม กฤษณะจูฑะ . สิทธิสุขภาพสิทธิมนุษยชน . กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ; 2550. 190 หน้า. (WA30 ส856ส 2550)

1.04.28 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. ถูกต้องเป็นธรรม . กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์ ; 2551. 157 หน้า. ( JQ1748 ส691ถ 2551 )

1.04.29 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาประเทศ. 20 กระทรวงกลไกของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; 2547. 498 หน้า . (JF1358 ส691ย 2547)

2.04.51 รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาอังกฤษ

2.04.01 World Health Organization. WHO food Additives Series 58: Safety evaluation of certain food additives. Geneva: World Health Organization; 2007. 343 p. (W1 W927S 2007)

2.04.02 The national research council of Thailand. Directory of foreign researchers' researcher Projects in Thailand in fiscal year of 2007.Bangkok : The national research council of Thailand; 2007 . 88 p. [Q179.98 T122D 2007 ]

3.04.51 วารสารภาษาไทย ลำดับที่ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน พ.ศ.

3.04.01 จดหมายเหตุทางแพทย์ 91(2) ก.พ 2551

3.04.02 จุฬาลงกรณ์เวชสาร 52(1) ม.ค - ก.พ 2551

3.04.03 ชีวจิต 10(1) 1 มี.ค 2551

3.04.04 ชีวจิต 10(2) 16 มี.ค 2551

3.04.05 รัฐสภาสาร 55(11) พ.ย 2550

3.04.06 วารสาร กทช. มี.ค 2551 3.04.07 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์49(4) ต.ค - ธ.ค 2550

3.04.08 วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 12(138) ม.ค 2551

3.04.09 วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 12(139) ก.พ 2551

3.04.10 วารสารการบริหารท้องถิ่น 1(1) ม.ค - มี.ค 2551

3.04.11 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 31(1) ม.ค - มี.ค 2551

3.04.12 วารสารข้าราชการ 53(1) ม.ค - ก.พ 2551

3.04.13 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 41(1) ม.ค 2551

3.04.14 วารสารไทย 28(104) ต.ค - ธ.ค 2550

3.04.15 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 1(1) ม.ค - มี.ค 2551

3.04.16 วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4(1) ต.ค 2550 - ม.ค 2551

3.04.17 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 44(3) ก.ค - ก.ย 2550

3.04.18 วารสารสถาบันอาหาร 9(56) พ.ย - ธ.ค 2550

3.04.19 วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง 22(4) ก.ค - ก.ย 2550

3.04.20 วารสารหมออนามัย 17(4) ม.ค-ก.พ 2551

3.04.21 วารสารอาหารและยา 15(1/2551) ม.ค - เม.ย 2551

3.04.22 สรรพสารวงการยา 8(115) ก.พ 2551

3.04.23 สรรสาระ Reader's Digest 3(8) มี.ค 2551

3.04.24 Thailand Geographic 14(107) มี.ค 2551

3.04.25 อาหาร 38(1) ม.ค -มี.ค 2551

3.04.26 For Quality 14(125) มี.ค 2551

4.04.51 วารสารภาษาอังกฤษ

04.04.01 Asian Biomedicine 2(1) February 2008

04.04.02 Bio Spectrum 3(2) February 2008

04.04.03 Emerging infectious diseases 14(3) March 2008

04.04.04 Japanese Journal Infectious Diseases 61(1) January 2008

04.04.05 The Southeast Asian Jounal of Tropical Medicine and Public and Health 39(1) January 2008

04.04.06 The Southeast Asian Jounal of Tropical Medicine and Public and Health 38(Suppl.2) 2007

04.04.07 Tropical medicine and Health 35 (4) December 2007

5.04.51 บทความวารสาร

05.04.01 ศิรินาถ วาสนะวัฒน. นมแพะทดแทนนมแม่ได้จริงหรือ. วารสารอาหารและยา 2551 . 15(1) ม.ค - เม.ย : 9-16 (พ174)

05.04.02 สายันต์ รวดเร็ว. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ขวด . วารสารอาหารและยา 2551. 15(1) ม.ค - เม.ย :16-18 (พ175)

namphet@dmsc.moph.go.th