ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 W3.CSS
ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยินดีให้บริการครับ หากบุคลากรท่านใดต้องการบทความวารสารต่างประเทศสามารถแจ้งความประสงค์ทางE-Mailของบรรณารักษ์ได้ในเวลาราชการน่ะครับ "ขอบคุณครับ"

E-Journal

 • clin inf
 • clin chem
 • Euro heart
 • asm
 • immuno
 • molecular
 • Gene Med
 • EJE
 • Journals A to Z


Link

 • วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • E-Library
 • รายงานประจำปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เอกสารเผยแพร่
 • Thaijo

ไปด้านบน
Location : ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88 / 7 อาคาร 1 ชั้น 2 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จ. นนทบุรี 11000
Phone : 029510000 ต่อ 99338 หรือ 99339
Website : http://www2.dmsc.moph.go.th/web/DMSC.LIB/index.html