ค้นหา :
 
 
   
Auction [G-Procurement]
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
Service
Petition (ข้อร้องเรียน)
commerce
Webmail
Intranet
DMSc สัมพันธ์ new
ITC Service Online
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศวารสารกรมวิทย์
การพัฒนาระบบราชการ
การจัดการความรู้(KM) new
one Stop Service Center (OSSC)
ห้องสมุด
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาฯ
โครงการคัดกรองสุขภาพทารกฯ
ALERT Virus
DMSC Album
สหกรณ์ฯ
การให้บริการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุง
การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ

ประกาศเรื่องการกำหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

กฎกระทรวงทางรังสี
พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [Thai] [Eng]
ระเบียบใช้งานเครือข่าย สธ.
ระเบียบใช้งานเครือข่าย กรมฯ
พัฒนากฎหมายไทย
แผนผังเว็บไซต์
แนะนำเว็บไซต์ที่น่า สนใจ
เว็บหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
ชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 
เนื่องในมหามงคลสมัย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี
 
 
เว็บไซต์รูปแบบใหม่ของ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ พร้อมข้อมูลใหม่
และใช้งานง่ายขึ้นค่ะ
 
 
 
 
อาหารปลอดภัย
Food Safety

เข้าเว็บย่อย
 
สัญลักษณ์รับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบ สารพิษ
ตกค้างในผักสดผลไม้สด

เข้าเว็บย่อย
 
สัญลักษณ์รับรอง
ห้องปฏิบัติการ

เข้าเว็บย่อย
 
คุณภาพ
สมุนไพรไทย

เข้าเว็บย่อย
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง:
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเครื่อง
สำอาง การรักษา และแหล่งวิชา

เข้าเว็บย่อย
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา :
ความรู้ทั่วไป ความรู้ทางวิชาการ
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ เนื้อหา

เข้าเว็บย่อย
   
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย :
ความรู้ทั่วไป ความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับวัตถุ อัตราย ข้อมูลต่างๆ

เข้าเว็บย่อย
ศูนย์ข้อมูลประกัน คุณภาพห้อง
ปฏิบัติการ : ความรู้ทั่วไป
การรับรองห้อง

เข้าเว็บย่อย
 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ :
กฎหมายระเบียบ
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรู้

เข้าเว็บย่อย
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด:
ข้อมูลยาเสพติด
มากมายหลายชนิดที่ควร

เข้าเว็บย่อย
 
ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อ:
ความรู้ทั่วไป ความรู้
ทางวิชาการ ก้าวทันโรคต่างๆ

เข้าเว็บย่อย
ศูนย์ข้อมูลยา :
ปัญหาคุณภาพยา ตำรายาของ
ประเทศ มาตรฐานยา...

เข้าเว็บย่อย
 
ศูนย์ข้อมูลอาหาร :
เรื่องความปลอดภัย ของอาหาร
คำถามน่ารู้ งานวิจัย...

เข้าเว็บย่อย
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร :
สถาบันวิจัยสมุนไพร ต่างๆในประ
เทศ กรมวิทยาศาสตร์

เข้าเว็บย่อย
 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย :
นโยบาย ความ รู้ทั่วไป ของธาลัส
ซิเมีย หน่วยงานที่ให้บริการ

เข้าเว็บย่อย
ศูนย์ข้อมูลพิษ
วิทยาภาคเหนือ : ศูนย์วิทยา
ศาสตร์ การแพทย์เชียงใหม่

เข้าเว็บย่อย
 
ศูนย์ข้อมูลด้าน รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ :
ความรู้ต่างๆ ก้าวทันโรค

เข้าเว็บย่อย

© 2006 (DMSC) DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES ALLRIGHT RESERVED.
© 2006 DESIGNED HUAFUCLUB WEB DESIGN AND MULTIMEDIA.

สถิติ : ครั้ง
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 06.06.06