ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

>>ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ >> ดูรายละเอียดได้ที่นี่

>>ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ >> ดูรายละเอียดได้ที่นี่

>>ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน >> ดูรายละเอียดได้ที่นี่

>>คำแนะนำข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อกรอก กพ.7 >> ดูรายละเอียดได้ที่นี่

>>ประกาศกรมฯ เรื่องการขึ้นบัญชีฯตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ >> ดูรายละเอียดได้ที่นี่